ZYZAPIN 7,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞEKİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYZAPİN® 7.5 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir film tabıet 7.5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler:

306,45 mg laktoz monohidrat

Yardımcı maddeler için 6. ı 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tabıet

Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tablet

4. KLİNİKÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler ve 13 -17 yaş arası ergenlerde:

Olanzapin, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.

Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin

sağlanmasındaetkilidir.

Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar

bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir.

Hekimler 13 - 17 yaş arası ergenler için alternatif tedaviler arasında karar verirken, kilo artışı

ve hiperlipidemi için artan potansiyeli de (lipid ve prolaktin değişikliklerinin yetişkin

hastalara yapılan çalışmalardan daha fazla olduğu bildirilmiştir) göz önünde bulundurmalıdır.

Hekimler ergenlere bu ilacı verirken potansiyel uzun dönem riskleri de dikkate almalıdır. Bu

durum birçok vakada hekimleri öncelikli olarak diğer ilaçları kullanmaya yönlendirebilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozolojiluygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu günde lO mg'dır.

Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya

kombinasyon tedavisinde günde LO mg (bkz. bölüm 5.1).

1/23 Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu günde iO mg'dır. Manik

dönem tedavisi için olanzapin kullanan hastalarda, reküransın önlenmesi için tedaviye aym

dozda devam edilmelidir. Eğer yeni bir manik, mikst ya da depresif dönem olursa, gerektiği