ZYZAPIN 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ı. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYZAPİN@ 20 mg film tabıet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir film tablet 20 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler:

204,3 mg laktoz monohidrat

Yardımcı maddeler içİn 6.1 ' e bakıruz.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tabıet

Pembe, yuvarlak ve bir yüzü çentikli film kaplı tablet

4. KLİNİKÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler ve 13 -17 yaş arası ergenlerde:

Olanzapin, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.

Olanzapin, başlangıç tedavisine yamt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin

sağlanmasında etkilidir.

Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar

bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir.

Hekimler 13 - 17 yaş arası ergenler için alternatif tedaviler arasında karar verirken, kilo artışı

ve hiperlipidemi için artan potansiyeli de (lipid ve prolaktin değişikliklerinin yetişkin

hastalara yapılan çalışmalardan daha fazla olduğu bildirilmiştir) göz önünde bulundurmalıdır.

Hekimler ergenlere bu ilacı verirken potansiyel uzun dönem riskleri de dikkate almalıdır. Bu

durum birçok vakada hekimleri öncelikli olarak diğer ilaçlan kullanmaya yönlendirebilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozolojiluygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu günde 10 mg'dır.

Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya

kombinasyon tedavisinde günde 10 mg (bkz. bölüm 5.1).

1/23 Bİpolar bozuk.lukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu günde i O mg'dır. Manik

dönem tedavisİ için olanzapin kullanan hastalarda, reküransın önlenmesi için tedaviye aynı

dozda devam edilmelidir. Eğer yeni bir manik, mikst ya da depresif dönem olursa, gerekt...