ZYPREXA VELOTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYPREXA VELOTAB 5 mg ağızda dağılabilir tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir ağızda dağılabilir tablet 5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir ağızda dağılabilir tablet:

0,60 mg aspartam,

0,1125 mg sodyum metil parahidroksibenzoat,

0,0375 mg sodyum propil parahidroksibenzoat içerir.

Yardımcı maddelerin tamamı için, 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılabilir tablet

Sarı, yuvarlak, hızlı dağılan liyofilize bir üründür. Ağıza yerleştirilerek ya da su veya uygun bir

içecek içerisinde eritilerek kullanılır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler ve 13-17 yaş arası ergenlerde:

Olanzapin, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.

Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin

sağlanmasında etkilidir.

Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve reküransların

önlenmesinde endikedir.

Hekimler 13-17 yaş arası ergenler için alternatif tedaviler arasında karar verirken, kilo artışı ve

hiperlipidemi için artan potansiyeli de (lipid ve prolaktin değişikliklerinin yetişkin hastalara

yapılan çalışmalardan daha fazla olduğu bildirilmiştir) göz önünde bulundurmalıdır. Hekimler

ergenlere bu ilacı verirken potansiyel uzun dönem riskleri de dikkate almalıdır. Bu durum birçok

vakada hekimleri öncelikli olarak diğer ilaçları kullanmaya yönlendirebilir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu günde 10 mg’dır.

1 / 20

Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya

kombinasyon tedavisinde günde 10 mg (bkz. bölüm 5.1).

Bipolar ...