TILCOTIL 20 MG / 2 ML IM/IV LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TİLCOTİL 20 mg/2 mL İ.M./İ.V. liyofilize toz içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her flakonda;

Tenoksikam 20 mg

Sulandırılan TİLCOTİL enjeksiyonluk çözelti 10 mg/mL tenoksikam içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Liyofilize toz içeren flakon

Kek görünümlü, yeşil sarı renkli liyofilize toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

TİLCOTİL, osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi

ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde

etkilidir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Semptomların kontrolü için, gereken en kısa sürede en düşük doz kullanılarak istenmeyen

etkiler azaltılabilir (bkz. Bölüm 4.4).

Akut gut ve postoperatif ağrı dışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün

aynı saatte uygulanmalıdır.

Postoperatif ağrı için önerilen doz, 5 gün süreyle günde 40 mg’dır ve akut gut ataklarında

önerilen doz günde tek doz 2 gün 40 mg ve izleyen 5 gün süreyle günde 20 mg’dır.

Kronik hastalıkların tedavisinde, TİLCOTİL’in terapötik etkinliği tedavinin başında belirgindir

ve elde edilen yanıt zaman içinde artar. Kronik bozukluklarda günde 20 mg’lık dozun üzerine

çıkılmamalıdır. Aksi takdirde terapötik etkinlikte anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen

etkilerin sıklık ve şiddeti artacaktır.

1 / 15 Uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda, hastalarda idame tedavisi için günlük dozun oral

yolla 10 mg’a indirilmesi denenebilir.

Uygulama şekli:

Flakonda bulunan liyofilize toz, tıbbi ürünün yanında verilen 2 mL enjeksiyonluk steril su ile

çözülmelidir. Hazırlanan çözelti intramüsküler (i.m.)...