TIDECA 8 MG 30 TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TİDECA 8 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Glimepirid 8 mg

Yardımcı madde (ler):

Laktoz monohidrat 131.12 mg

Sodyum nişasta glikolat 5.10 mg

Kroskarmelloz sodyum 1.70 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Beyaz renkli, oval, iki yüzü çentikli tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Kan şekeri düzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile yeterince kontrol

edilemediği insüline bağımlı olmayan (Tip-2) diabetes mellitusta kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Prensip olarak TİDECA'nın dozu istenen kan glukoz düzeyine göre ayarlanır. Glimepirid dozu

istenen metabolik kontrolü elde etmek için yeterli olan en düşük doz olmalıdır.

TİDECA tedavisi sırasında kan ve idrardaki glukoz düzeyleri düzenli olarak ölçülmelidir. Buna

ilave olarak glikozillenmiş hemoglobin düzeyinin de düzenli olarak ölçülmesi tavsiye

edilmektedir.

Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir

dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir.

Bu gibi dozaj hatalarının (özellikle bir dozun atlanması veya bir öğünün atlanması gibi)

üstesinden gelinmesi için alınacak önlemler veya bir dozun önerilen zamanda alınamaması gibi

durumlarda ne yapılacağının doktor tarafından önceden hastaya açıklanması gerekir.

Başlangıç dozu ve doz ayarlaması:

Başlangıç dozu, günde bir kez 1 mg TİDECA'dır. Eğer gerekliyse, günlük doz artırılabilir.

Düzenli olarak kontrol edilen kan glukoz düzeylerine dayalı olarak, kademeli ve her kademe

arasında l-2haftalık aralar olacak şekilde günlük doz 1 mg- 2 mg - 3mg - 4mg - 6 mg – 8 mg' a

kadar artırılabilir.

Diyabeti kontrol altında ha...