ZYVOXID 2 MG/ML ENFUZYON COZELTISI (1 ADET) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Linezolid 2 mg/ml

Yardımcı maddeler:

Dekstroz monohidrat(glukoz) 50,24 mg/ml

Sodyum sitrat dihidrat 1,64 mg/ml

Sodyum hidroksit pH 4,8 için k.m.

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enfüzyon solüsyonudur.

İzotonik, berrak, renksiz- sarı çözeltidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZYVOXID preparatları aşağıda belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşları tarafından

oluşturulan aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir. ZYVOXID’in Gram negatif

patojenlere karşı klinik etkinliği yoktur ve Gram negatif enfeksiyon tedavisinde endike

değildir. Eş zamanlı bir Gram negatif patojen saptanırsa ya da şüphelenilirse spesifik bir

Gram negatif etkili antibakteriyel tedavi gerekir.

─ Vankomisine-dirençli Enterococcus faecium enfeksiyonları: Bakteriyeminin eşlik ettiği

vakalar da dahil olmak üzere.

─ Nozokomiyal pnömoni: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli suşlar)

veya Streptococcus pneumoniae (çoklu-ilaç dirençli suşlar [MDRSP] dahil) tarafından

oluşturulan.

─ Deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar (diyabetik ayak enfeksiyonları

dahil, osteomiyelitin eşlik etmediği): Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve

dirençli suşlar), Streptococcus pyogenes veya Streptococcus agalactiae tarafından

oluşturulan. ZYVOXID komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında sadece,

mikrobiyolojik testler ile enfeksiyonun duyarlı Gram pozitif bakterilere bağlı olduğu

kanıtlandığı durumlarda endikedir. ZYVOXID Gram negatif patojenlere bağlı

enfeksiyonlarda etki...