EXCEGRAN 100 MG 100 KAPSUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EXCEGRAN® 100 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her bir kapsülde 100 mg zonisamid içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum lauril sülfat 0,75 mg

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kapsül.

Opak fildişi rengi gövde ve opak kestane rengi kapaklı, beyaz toz içeren kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

EXCEGRAN®,

- Yeni tanı konmuş epileptik erişkinlerde sekonder jeneralizasyonu olan veya olmayan

parsiyel nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak (Bkz. Bölüm 5.1)

- Erişkin, ergen ve çocuk (6 yaş ve üstü) epileptik hastalarda sekonder jeneralizasyonu

olan veya olmayan parsiyel nöbetlerin tedavisinde ek tedavi olarak endikedir.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler: Zonisamid yetişkinlerde monoterapi ya da ek tedavi olarak kullanılır. Klinik

etkiye göre doz titrasyonu yapılmalıdır.

Doz artırma ve idame doz önerileri Tablo 1'de görülmektedir. Özellikle CYP3A4 indükleyici

ajanlar kullanmayan hastalar olmak üzere bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verebilir.

Tablo 1 Yetişkinler –doz artırma ve idame doz önerileri

Tedavi Rejimi Titrasyon Fazı Olağan İdame

Monoterapi – Hafta 1 + 2 Hafta 3 + 4 Hafta 5 + 6

Yeni tanı 100 mg/gün 200 mg/gün 300 mg/gün Günde 300 mg

konmuş (günde bir defa) (günde bir defa) (günde bir defa) (günde bir defa)

yetişkin Daha yüksek bir

hastalar doz gerekirse iki

haftalık aralar ile

100 mg’lık

artışlarla

maksimum 500

mg’a kadar arttırın.

Adjuvan Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3’ten 5’e

tedavi 50 mg/gün 100 mg/gün Haftalık aralar ile Günde 300 - 500

- CYP3A4- (iki doza (iki doza 100 mg artırın. mg

indükleyen bölünerek) bölün...