MAXICAINE FORT(80 MG/2ML+ 0,02 MG/2ML) ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALĠMATI

MAXĠCAĠNE FORT 80 mg/2 ml+0,02 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

DiĢ etlerine uygulanır.

Steril

- Etkin madde: Her bir ampul etkin madde olarak 80 mg artikain hidroklorür ve 0,020 mg

epinefrin baza eĢdeğer 0,03638 mg epinefrin bitartarat içerir.

- Yardımcı madde(ler): Sodyum metabisülfit (E 223), sodyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya baĢlamadan önce KULLANMA TALĠMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAXİCAİNE FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXİCAİNE FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXİCAİNE FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXİCAİNE FORTʼun saklanması

BaĢlıkları yer almaktadır.

1. MAXĠCAĠNE FORT nedir ve ne için kullanılır?

MAXĠCAĠNE FORTʼun içinde artikain hidroklorür ve epinefrin bitartarat etkin maddeleri

bulunur. Ampul içinde solüsyonun 1 mlʼsinde 40 mg artikain hidroklorür ve 0.01819 mg

epinefrin bitartarat vardır. Ambalajı içinde her biri 2 ml enjeksiyon solüsyonu içeren 20