MAXICAINE FORT(80 MG/2ML+ 0,02 MG/2ML) ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1-BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MAXİCAİNE FORT 80 mg/2 ml+0,02 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

2-KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ml’de

Artikain hidroklorür…………..40 mg

Epinefrin bitartarat……………0.01819 mg (0.01 mg baza eşdeğer)

Yardımcı madde(ler):

1 ml’de

Sodyum metabisülfit (E 223)……0.5 mg

Sodyum klorür…………………...1 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Steril, berrak ve renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MAXİCAİNE FORT diş hekimliğinde kuvvetli bir iskemiyi gerektiren mukoza ve kemik

müdahalelerinde, pulpa üzerindeki cerrahi müdahalelerde (ampütasyon ve ekstirpasyon), kırık

dişlerin çekiminde (osteotomi), apikal paradontitten etkilenmiş diş çekimlerinde, uzun süreli

cerrahi müdahalelerde (örneğin Caldwell-Luc ameliyatı), perkütan osteosentez, kistektomi,

müko-gingival müdahaleler, kök ucu rezeksiyonları, duyarlılığı yüksek olan dişlerde kavite ve

kron preparasyonlarında kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

MAXİCAİNE FORT oral mukozada kullanılır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Üst çene iltihabı olmayan bir safhada komplikasyonsuz bir diş çekimi yapılabilmesi için çok

defa diş başına 2 ml MAXİCAİNE FORT ile bir vestibüler depo teşkili yeterlidir. Nadir

vakalarda tam bir anesteziye ulaşılması için vestibüler enjeksiyonlara 1-2 ml ilave edilmesi

gerekebilir. Palatinal enjeksiyon ağrılı olduğundan bundan vazgeçilebilir. Damağa bir

ensizyon yapılması veya bir sütür konulması gerekirse, her pikür için yaklaşık 0.1 mlʼlik bir

palatinal depo teşkili yeterlidir. Yan yana bulunan birkaç dişin çekiminde çok defa vestibüler

depo sayısı azaltılabilir.

Alt çenedeki premoler dişlerin iltihabı olmayan safhada komplikasyonsuz çekimi iç...