MAXICAINE (80 MG/2ML+ 0,01 MG/2ML) ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1-BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MAXİCAİNE 80mg/2ml+0,01mg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

2-KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ml’de

Artikain hidroklorür………………40 mg

Epinefrin bitartarat……………….0.009095 mg (0.005 mg baza eşdeğer)

Yardımcı madde(ler):

1 ml’de

Sodyum metabisülfit (E 223)……..0.5 mg

Sodyum klorür……………………1 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Steril, apirojen, berrak ve renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MAXİCAİNE ampul sadece dental anestezide kullanılır.

Erişkin ve çocuk hastalarda lokal veya bölgesel dentel anestezi için aşağıdaki durumlarda

kullanılır:

- Komplikasyonsuz tek veya birden fazla diş çekimi

- Kavite ve kron preparasyonları gibi rutin müdahalelerde, özellikle ağır genel hastalıkları

olan kimselerde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

MAXİCAİNE oral mukozada kullanılır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Üst çene iltihabı olmayan bir safhada komplikasyonsuz bir diş çekimi yapılabilmesi için çok

defa diş başına 2 ml MAXİCAİNE ile bir vestibüler depo teşkili yeterlidir. Nadir vakalarda

tam bir anesteziye ulaşılması için vestibüler enjeksiyonlara 1-2 ml ilave edilmesi gerekebilir.

Palatinal enjeksiyon ağrılı olduğundan bundan vazgeçilebilir. Damağa bir ensizyon yapılması

veya bir sütür konulması gerekirse, her pikür için yaklaşık 0.1 mlʼlik bir palatinal depo teşkili

yeterlidir. Yan yana bulunan birkaç dişin çekiminde çok defa vestibüler depo sayısı

azaltılabilir.

Alt çenedeki premoler dişlerin iltihabı olmayan safhada komplikasyonsuz çekimi için

mandibüler anesteziden çok defa vazgeçilebilir, çünkü diş başına 2 ml MAXİCAİNE ile

yapılacak bir terminal anestezi genellikle yeterlidir. Arzu ed...