MAXCOTIL TEDAVI PAKETI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MAXCOTİL tedavi paketi

Kas içine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir tenoksikam flakon 20 mg tenoksikam içerir.

2 ml’lik tiyokolşikosid ampulün her biri 4 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir tenoksikam flakon; mannitol, askorbik asit, disodyum edetat, sodyum hidroksit,

trometamin, hidroklorik asit içerir.

Her bir tiyokolşikosid ampul; sodyum klorür, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat,

enjeksiyonluk su içerir.

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. MAXCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXCOTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXCOTİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXCOTİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1 / 11 1. MAXCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

MAXCOTİL Tedavi Paketi, tenoksikam flakon ve tiyokol...