CLOPIXOL ACUPHASE 50 MG 1 AMPUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLOPIXOL ACUPHASE® 50 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her 1 ml çözelti, 50 mg zuklopentiksol asetat içerir.

Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, sarımsı renkli, pratik olarak partikül içermeyen yağlı çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Mani dahil akut psikozların başlangıç tedavisinde ve kronik psikozların alevlenmesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Doz, hastanın koşullarına göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Doz aralığı normalde i.m. olarak 50–150 mg’dir (1–3 ml). Gerekli olduğunda, tercihen 2 ila 3

günlük aralarla tekrarlanabilir. Az sayıda hastada ilk enjeksiyondan 24 ila 48 saat sonra ek bir

enjeksiyon gerekli olabilir.

Zuklopentiksol asetat uzun süreli kullanım için değildir ve tedavi süresi iki haftadan daha uzun

olmamalıdır. Tedavi süresince maksimum doz 400 mg’ı aşmamalı ve enjeksiyon sayısı ise dördü

geçmemelidir.

İdame tedavisi için, tedaviye aşağıda verilen kılavuzu takiben, oral zuklopentiksol veya i.m.

zuklopentiksol dekanoat ile devam edilmelidir.

1) Oral zuklopentiksole geçiş:

100 mg zuklopentiksol asetat ile tedavi edilen bir hastaya, zuklopentiksol asetatın son

enjeksiyonundan 2 ila 3 gün sonra, muhtemelen bölünmüş dozlar halinde, günde yaklaşık 40 mg oral

doz ile tedaviye başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde 2 ila 3 günlük aralıklarla 10–20 mg’lik

artışlarla günde 75 mg’a kadar veya daha yüksek dozlara çıkılabilir.

1 2) Zuklopentiksol dekanoata geçiş:

Zuklopentiksol asetatın (100 mg) (son) enjeksiyonuyla birlikte 200–400 mg (1–2 ml) zuklopentiksol

dekanoat 20...