AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKINETON 5 mg/ml IM/IV Enjeksiyonluk / İnfüzyonluk Çözelti

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir ampul 5 mg biperiden laktat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum laktat ….. ……………..14 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk, steril, berrak renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonlar

- Özellikle hızlı bir etki başlangıcı istenildiğinde veya ciddi Parkinson sendromu (özellikle

rijidite ve tremorun tedavisinde) vakalarında başlangıç tedavisi olarak,

- Nöroleptik ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar

(örneğin akut distoni, akatizi ve Parkinson sendromu)

- Nikotin zehirlenmesi, organofosfat içeren bileşiklerle zehirlenmelerin tedavisi.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ile başlanır; doz, terapötik etki ve

istenmeyen etkilere bağlı olarak artırılır.

Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. AKINETON tedavisi aşamalı bir

şekilde azaltılarak sonlandırılmalıdır.

Erişkinler:

Parkinson sendromu: Şiddetli olgularda, tedavi 10 mg ile 20 mg biperiden laktat

enjeksiyonluk çözelti (2 ml ile 4 ml) ile başlatılabilir; bu doz gün içinde birkaç kez

uygulanmak üzere bölünür ve intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla tek

doz olarak verilebilir.

İlaca bağlı oluşan ekstrapiramidal semptomların tedavisi: Hızlı bir terapötik yanıt elde

edebilmek için, erişkinlere 2.5 mg ve 5 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (0.5 ml ila

1 ml), intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla tek doz olarak verilebilir.

Eğer gerekli olursa, aynı doz 30...